Banner

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt,
zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is,
zittende aan de rechterhand Gods.
Bedenkt de dingen, die boven zijn,
niet die op de aarde zijn.

Kolossenzen 3:1-2

Bijbelstudie

De bijbelstudieclub bestaat uit leden die er behoefte aan hebben om Gods Woord te onderzoeken. Ze gebruiken daarvoor voorbeeldboekjes die als richtlijn gelden om bijvoorbeeld de kleine profeten of een Korinthe brief van de apostel Paulus nader te onderzoeken.

Doel hierbij is vooral elkaar op te scherpen in de kennis van het Woord en anderzijds nader tot elkaar te komen om ook het eigen hart te openen en hierdoor meer diepte te krijgen door elkanders ervaring. Als je iets kunt mededelen van Gods getuigenis, door de Heilige Geest gewerkt, kan de broederlijke en zusterlijke band in de gemeente verdiept worden.

Enerzijds is dit een opdracht: "zoek de Heere in de dagen uwer jongelingschap", dat sluit niet uit dat onze groep uit de "50 plus" leeftijd komt. Het is goed als er dan een uitzien is ook naar deze avonden om gezellig en ook serieus met deze zaken bezig te mogen zijn en ook in een kleiner aantal Zijn aanwezigheid te mogen bespeuren.

Bij toerbeurt houdt één der leden een inleiding (niet verplicht), al of niet met mededeling van zijn/haar eigen ervaring en inzichten. Een goede gewoonte is dat diegene die de inleiding houdt, in de pauze, voor een versnapering bij de koffie of thee zorgt. Het is goed om te zien dat het aantal deelnemers groeiende is.

Graag willen wij belangstellenden uitnodigen om eens bij ons te komen buurten of deze bijeenkomsten u bevallen. Wij vergaderen tot op heden op de donderdagavonden om 20.00 uur in het Anker bij de kerk. Wij trachten over het algemeen om 21.45 uur af te sluiten en weer naar huis te gaan.