Banner

Gedragscode Veilig Jeugdwerk

De kerkenraad vindt het belangrijk dat ‘jeugdwerkers’ in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is in de omgang met de kinderen en jongeren van de gemeente. Ook moeten ze zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk kan plaatsvinden.

Onder ‘jeugdwerkers’ worden verstaan die mensen in de gemeente die een bepaalde taak hebben met betrekking tot de jeugd. Dat betekent de leidinggevenden van de kinderclub, de jeugdverenigingen, de catecheet en de ambtsdragers van de kerkenraad.

Daarvoor is een gedragscode opgesteld. Door deze gedragscode te ondertekenen, verklaart desbetreffende persoon de gedragscode te kennen en niet tegen deze gedragscode in te zullen handelen.

Door op deze link te klikken opent u de gedragscode.