Banner

Maatregelen tegen Corona

In de kerkenraadsvergadering van vorige week heeft de kerkenraad gesproken over de versoepelingen rondom de corona-maatregelen, die voor onze gemeente ingaan per zondag 27 juni a.s. De kerkenraad is verheugd dat er weer meer mogelijkheden zijn! We willen onze gemeente met deze brief informeren en kijken wat groepenverdeling vooruit naar de maanden juli en augustus. De groepenverdeling is hieronder toegevoegd.

Onderstaand de belangrijkste wijzigingen/besluiten:

  1. De kerkdiensten zullen doorgaan met een indeling in twee groepen (zie hieronder). Zowel de kerkzaal als Het Anker zullen in gebruik zijn. Eerst zal de kerkzaal gevuld worden (rekening houdend met de bekende onderlinge afstand) en op aanwijzing van de “dorpelwachter” zal aansluitend Het Anker gevuld worden.
  2. Vanaf zondag 27 juni zal er weer gestart worden met kinderoppas in Het Anker. Zoals op de groepenverdeling aangegeven gaan we uit van kinderoppas op zondagmorgen, 1x per twee weken.
    Voor het brengen of halen van de kinderen naar de kinderoppas, het volgende: om elkaar niet te hoeven passeren in het halletje of de deuropening van Het Anker stellen we op de oppasmomenten “éénrichtingsverkeer” in. Via de “normale” deur Het Anker binnenkomen en via de nooddeur weer naar buiten. Deze looproute geldt zowel voor- als na kerktijd. Bij de deur van Het Anker staat een dorpelwachter om de deur te openen en te sluiten en de oppas opent en sluit de nooddeur.
  3. Voor eventuele vakantiegasten die zich op zondag spontaan bij de kerk melden, is er beperkt gelegenheid de dienst te volgen. De dorpelwachter zal 5 minuten voor aanvangstijd proberen de gasten een plaats te wijzen, indien de ruimte dit toelaat. Zorgt u er daarom als gemeenteleden voor dat u op tijd aanwezig bent.
  4. Het advies om een mondkapje te dragen vervalt. Het dragen ervan kan naar eigen inzicht.
  5. Ieder die klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts heeft, of in afwachting is van de uitslag van een test, wordt nog steeds dringend verzocht om thuis te blijven.
  6. Gemeenteleden die om redenen van oppas, werk of anderszins niet volgens de groepenverdeling in de kerk kunnen komen, kunnen aansluiten bij de andere groep op dezelfde zondag.

Vooralsnog blijven bovenstaande besluiten vanaf heden van kracht. Bij wijziging van de besluiten zullen we u weer schriftelijk (via e-mail of post) informeren.

Voor alle genoemde data en voornemens geldt: Deo Volente; zo de Heere wil en wij leven.

En ik gaf hun te kennen de hand mijns Gods, Die goed over mij geweest was, als ook de woorden des konings, die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: “Laat ons op zijn, dat wij bouwen; en zij sterkten hun handen ten goede.” (Nehemia 2: 18)

Mocht u naar aanleiding van deze brief of de maatregelen nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot uw wijkouderling of onze predikant, ds. Cornet.