Banner

Maatregelen tegen Corona

Vorige week heeft de kerkenraad in zijn vergadering gesproken over het verdwijnen van de corona-maatregelen, zoals door de overheid aangekondigd. De kerkenraad is verheugd en dankbaar dat het einde van de coronapandemie en het vervallen van beperkende maatregelen hiermee in het zicht komt. Allereerst en allermeest willen we God danken voor Zijn bewarende hand en de mogelijkheden die weer gegeven worden, ook aan ons als kerkelijke gemeente. Laten we Hem, ook persoonlijk, hiervoor danken!

Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen/besluiten en een paar aandachtspunten:

  1. Onze groepenverdeling, incl. het oppasrooster, loopt nog door t/m zondag 27 februari a.s. Dit rooster willen we nog handhaven/afronden, waarmee de versoepelingen voor onze gemeente ingang vinden vanaf zondag 6 maart a.s. De kerkbanken zullen weer volledig in gebruik worden genomen, zodat er voldoende zitplaatsen in de kerkzaal zijn.
  2. De hele gemeente wordt, vanaf zondag 6 maart, voor de erediensten van harte uitgenodigd en ook opgeroepen om fysiek aan de erediensten deel te nemen. Kinderoppas zal elke zondagmorgen weer plaatsvinden in Het Anker.
  3. De collecten vinden, tot nader besluit, nog plaats bij de uitgang.
  4. Eventueel nadere info over de bediening van het Heilig Avondmaal (zondag 27 maart) zal zonodig volgen via de mededelingen vanaf de kansel.
  5. In één van de erediensten op biddag (woensdag 9 maart) zal uiting worden gegeven aan de dankbaarheid aan God over het afnemen van de coronapandemie.

We hopen u hiermee een laatste “corona-brief” gestuurd te hebben en danken u en jullie voor het (op)volgen van de noodzakelijke besluiten in de afgelopen periode van bijna twee jaar.
Voor alle genoemde data en voornemens geldt: Deo Volente; zo de Heere wil en wij leven.

'k Heb U voorwaar in ’t heiligdom, Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; Hoe zag ik daar Uw alvermogen; Hoe blonk Uw Godd’lijk, eer alom. Want beter dan dit tijd’lijk leven, Is Uwe goedertierenheid; Och, wierd ik derwaarts weer geleid! Dan zou mijn mond U d'ere geven. (Psalm 63: 2, berijmd)