Banner

Maatregelen tegen Corona

De overheid heeft onlangs bekendgemaakt dat vanaf 1 juni D.V. de maatregelen om verspreiding van het Corona-virus (COVID-19) zoveel mogelijk te voorkomen, voor het eerst versoepeld kunnen worden.
Kerkdiensten kunnen, vanaf 1 juni, weer gehouden worden met een aantal van maximaal 30 aanwezigen in een kerkgebouw. Vanaf 1 juli kunnen de diensten, zo lijkt het, door meer mensen bezocht worden.
In dit artikel richten we ons op de periode van 1 juni tot 1 juli, kerkdiensten met maximaal 30 aanwezigen. Onderstaand daarbij in het kort enkele maatregelen.

 1. De kerkdiensten zullen doorgaan, waarbij aandacht zal zijn voor het aantal gemeenteleden (circa 25-30, inclusief kerkenraad) dat in de kerkzaal plaatsneemt. Gemeenteleden worden uitgenodigd volgens een opgestelde groepsverdeling en rooster. We willen u oproepen om de diensten weer bij te wonen, volgens de genoemde verdeling en het rooster (zodat het aantal gemeenteleden vooraf duidelijk is). Een paar aandachtspunten daarbij:
  1. Ieder die klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts heeft wordt dringend verzocht om thuis te blijven! Hetzelfde geldt voor gemeenteleden met een broze gezondheid: neemt u geen risico en volg de diensten thuis.
  2. Wellicht ten overvloede, wijzen we dan nog op de noodzakelijke afstand tussen leden van verschillende gezinnen (regel is: 150 cm afstand). Om deze afstand te kunnen waarborgen zullen de kerkbanken om-en-om gebruikt worden.
 2. Voor onder andere toegang tot het kerkgebouw, het innemen van uw plaats in de kerkbanken en het gebruik van de kerkzaal verwijzen we u naar het gebruiksprotocol kerkgebouw.
 3. Wat betreft het zingen tijdens de erediensten, het volgende: zingen is een onmisbaar element van de eredienst als het gaat om belijden, loven en bidden via de gemeentezang. De kerkenraad staat het zingen van de psalmen tijdens de diensten toe, zoals tot op heden altijd heeft plaatsgevonden, met het verzoek om dit ingetogen te doen.
  Gemeenteleden voor wie het zingen een belemmering is, kunnen dit bij aankomst aangeven en zullen een plaats op de achterste kerkbanken krijgen, waar dan niet gezongen zal worden.
 4. De bevestiging van een nieuwe diaken en het afleggen van openbare geloofsbelijdenis zal, indien mogelijk, in de maand juli plaatsvinden. Nieuwe data zullen D.V. meegedeeld worden.
 5. Vooralsnog blijven bovenstaande besluiten vanaf heden van kracht. Bij wijziging van de besluiten, bijvoorbeeld vanaf 1 juli, zullen we u weer schriftelijk (via e-mail of post) informeren.

Voor alle genoemde data en voornemens geldt: Deo Volente; zo de Heere wil en wij leven.
Psalm 91 spreekt in het bijzonder van Gods bescherming voor Zijn volk. “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den Heere zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!” Psalm 91: 1 en 2.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel of de maatregelen nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot uw wijkouderling of onze predikant, ds. Cornet.