Banner

ANBI gegevens

Algemene gegevens

Naam ANBI:   Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuweroord / Nieuw-Balinge
Telefoonnumer:   0528-320780
RSIN/Fiscaal nummer:   809563253
KvK nummer:   77218205
Website adres:   www.cgknieuwbalinge.nl
E-mail:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres:   Verlengde Middenraai 97
Postcode:   7938 PC
Plaats:   Nieuw-Balinge
Postadres:   Zie adres

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuweroord / Nieuw-Balinge is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Wij zijn een open en gastvrije gemeente, overeenkomstig het gereformeerd belijden. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. 

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://cgk.nl/besluiten-en-regelingen/kerkorde/.  

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuweroord / Nieuw-Balinge. 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.  

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  

Doelstelling/visie

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën. 

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.  
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.  
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: https://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.

 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge beroepsbrief bijlage 2.4 (art 4 en 5 K.O.), bijlage 3  financiële bijlage beroepsbrief. Advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten vindt u hier:  

https://cgk.nl/binnen-de-kerk/cao-en-traktementen/. 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 2.1 (art 84 lid 1 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: https://cgk.nl/binnen-de-kerk/cao-en-traktementen/. 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

 

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etcetera.

 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het laatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

 

 

 

 

 Rekening 2022  

 

 Begroting 2023  

 

 Rekening 2023  

Ontvangsten 

 

 139 leden  

 

 136 leden  

 

 136 leden  

Kerkcollecten 

 

 €     15.624,84  

 

 €      30.000,00  

 

 €     17.126,52  

Biddag / dankdagcollecten 

 

 €     14.204,05  

 

 

 

 €     13.098,15  

Kerkelijke kassen 

 

 €        7.541,36  

 

 €        7.300,00  

 

 €        7.518,75  

Diverse collecten + giften 

 

 €        1.614,95  

 

 

 

 €        2.131,77  

Vrijwillige bijdragen 

 

 €     33.527,15  

 

 €      31.000,00  

 

 €     33.600,55  

Diverse ontvangsten 

 

 €        1.183,48  

 

 

 

 €     12.553,84  

Tegemoetkoming PFZW 

 

 €        2.258,76  

 

 

 

 

Huurinkomsten pastorie 

 

 €        8.250,87  

 

 €        9.500,00  

 

 €        8.213,71  

Credit rentes 

 

 €             21,49  

 

 €                6,00  

 

 €           729,46  

 

 

 €     84.226,95  

 

 €      77.806,00  

 

 €     94.972,75  

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven 

 

 

 

 

 

 

Preek / catechis. / pastoraal 

 

 €        5.580,00  

 

 €        9.500,00  

 

 €        6.490,00  

Lezingen 

 

 €           270,00  

 

 

 

 €           110,00  

Reiskosten 

 

 €        2.182,20  

 

 

 

 €        1.947,00  

Afdracht kerkelijke kassen 

 

 €        7.653,36  

 

 €        9.857,00  

 

 €        7.297,76  

Diverse collecten + giften 

 

 €                    -    

 

 

 

 

Verzekeringen 

 

 €           700,23  

 

 

 

 €           934,31  

Classisbijdrage 

 

 €           517,50  

 

 

 

 €           521,25  

Gas/water/elektra 

 

 €        5.445,22  

 

 €        6.000,00  

 

 €        3.338,95  

Koster(es) / organist(en) 

 

 €        1.200,00  

 

 €        1.200,00  

 

 €           900,00  

Huishoudelijke artikelen 

 

 €           122,76  

 

 

 

 €           292,59  

Gemeentelijke belastingen 

 

 €           775,94  

 

 

 

 €           797,12  

Onze Koers  

 

 €           277,84  

 

 

 

 €           660,95  

Abonnementen  

 

 €        1.910,56  

 

 

 

 €        1.696,91  

Diverse uitgaven 

 

 €        8.466,83  

 

 €        6.500,00  

 

 €        4.010,92  

Traktement Predikant 

 

 €     28.680,72  

 

 €      29.592,00  

 

 €     29.669,73  

Verduurzaming 

 

 

 

 

 

 €     16.981,78  

Pensioenpremie PFZW 

 

 €        4.163,74  

 

 €        1.841,00  

 

 €        2.539,74  

Reservering onderh.comm. 

 

 €     11.550,00  

 

 €      12.000,00  

 

 €     11.550,00  

Diverse klein onderhoud 

 

 €        1.000,00  

 

 €        1.000,00  

 

 €                    -    

Aanvulling saldo spaarrekening 

 

 €                    -    

 

 

 

 €                    -    

Lasten Pastorie 

 

 €        9.654,00  

 

 €        9.600,00  

 

 €        9.486,00  

 

 

 €     90.150,90  

 

 €      87.090,00  

 

 €     99.225,01  

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

 

 Rekening 2022  

 

 Begroting 2023  

 

 Rekening 2023  

 

 

 

 

 

 

 

Totaal ontvangsten 

 

 €     84.226,95  

 

 €      77.806,00  

 

 €     94.972,75  

Totaal uitgaven 

 

 €     90.150,90  

 

 €      87.090,00  

 

 €     99.225,01  

 

 

 €      -5.923,95  

 

 €       -9.284,00  

 

 €      -4.252,26  

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 19-06-2024

Kascontrole kerk uitgevoerd op: 06-03-2024

Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 14-02-2024

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. NB: kan vervallen als dit niet van toepassing is.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Vanwege de hoge energielasten is besloten tot verduurzaming van het kerkgebouw hieraan is in 2023 €16.981,78 besteed. Om dit te kunnen bekostigen is €12.000,- geleend uit de onderhoudsreserves (terug te vinden onder de post diverse ontvangsten in het overzicht). Deze wordt door gerealiseerde energiebesparing afgelost in de komende jaren.